วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สถาบันการเงินในประเทศไทย

 สถาบันการเงินในประเทศไทย

 

                                              
                  สถาบันการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น  ๆ ที่มิใช่ธนาคารแต่ดำเนินธุรกิจคล้ายธนาคาร สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า "แบงก์ชาติ"ธนาคารพาณิชย์ กิจการวิเทศธนกิจ และธนารที่ตั้งโดยกฎหมายพิเศษ หรือ ธนาคารที่ดำเนินการเฉพาะอย่าง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับสถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคาร   ประกอบด้วย บริษัทเงินทุน  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทเคดิตฟองซิเอร์ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร โรงรับจำนำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ
                 1. สถาบันการเงินประเภทธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาชย์ กิจการวิเทศธนกิจ(ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ)ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคานสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
                 2. สถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคาร ประกอบด้วย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  บริษัทประกันชีวิต บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์  โรงรับจำนำ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ

  
                                        โดย...
นางสาวพรรษา   สันติวีรยุทธ1 ความคิดเห็น: