วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

องค์กรการค้าโลก

                                                                 องค์กรการค้าโลก
องค์กรการค้าโลกหรือ wto เกิดขึ้นจากผลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสมาชิกของ GATT ในรอบที่ 8 ที่เรียกว่า "รอบอุรุกวัย" ซึ่งได้ตกลงยกฐานะของ GATT เป็น WTO โดย GATT จะหมายถึงข้อตกลงส่วนหนึ่งของ WTO ที่เกี่ยวกับการค้าเท่านั้น ขณะที่ WTO มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำหน้าที่ควบคุมให้ประเทศต่าง ๆ ดำเนินนโยบายและมาตราการทางการค้าที่ไม่เอาเปรียบกัน ทั้งนี้เพื่อให้การแข่งขันในตลาดโลกเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมมกขึ้น โดย WTO ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 WTO มีอำนาจบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฎิบัติตามความตกลงที่แต่ละประเทศผูกพันไว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น